مشاوره مالی و مالیاتی

ارائه مشاوره مالياتي در رابطه با ماليات عملكرد شركتها ،ماليتهاي تكليفي و همچنين ماليات برارزش افزوده
تهیه و تکمیل اظهارنامه های مالیاتی (اظهارنامه عملكرد،ماليات برارزش افزوده)
تهيه لوايح اعتراضي و دفاعيه هاي مالياتي و حضور در هيات هاي حل اختلاف سازمان امور مالياتي
پيگيري و استرداد اضافه پرداخت (طلب) ماليات شركتهاي پيمانكاري(پيش پرداختهاي مالياتي) از سازمان امور مالياتي ،
ارائه مشاوره مالي در رابطه با طراحي يا بهينه سازي سيستم هاي مالي و تهيه و تدوين كنترلهاي داخلي و هم چنين آئين نامه ها و دستورالعملهاي مالي موردنياز